NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY 

STWARZAJĄ UCZNIOM WARUNKI DO:

 

1.  nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,

2.  rozwijania poznawczych możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3.  rozwijania i przekształcania spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowania do podejmowania zadań systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4.  rozbudzania i rozwijania wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,

5.  umacniania wiary dziecka we własne siły i w zdolność  osiągania wartościowych i trudnych celów,

6.  rozwijania zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażanego oraz postaci historycznych od fantastycznych,

7.  kształtowania potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiania czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego   i duchowego,

8.  rozwijania umiejętności dziecka w poznawaniu siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,

9.  wzmacniania poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

10.          rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej,  plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniają warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

11.          rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

12.          indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

13.          zapewniają opiekę i wspomagają rozwój dziecka w   przyjaznym,  bezpiecznym i   zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.

1   NAUCZYCIELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZDZIESZOWICACH

        mgr Gabriela Ostrychacz- dyrektor szkoły, pedagog szkolny

        mgr Wioletta Sikorska – zastępca dyrektora, informatyka

lp

Imię i nazwisko

nauczane przedmioty

1.

Chojecka Dorota

język angielski

2.

Donczew Bernadeta

kształcenie zintegrowane, język polski

3.

Garbacz Justyna

język polski, logopedia

4.

Górecka Kamila

język angielski, wychowawca świetlicy

5.

Górnicka-Semczyk Dorota

wychowawca świetlicy

6.

Grzesik Anna

biblioteka

7.

Jacheć Waldemar

matematyka

9.

Kopecka Jolanta

historia

10.

Król Katarzyna

kształcenie zintegrowane, język niemiecki

11.

Krzemińska Paulina

religia

12.

Kwoczała Celina

kształcenie zintegrowane, język niemiecki

13.

Marczuk Michał

kształcenie zintegrowane, plastyka

14.

Mateja-Suchan Natalia

psycholog

15.

Nocek Irena

kształcenie zintegrowane, muzyka

16.

Polewski Dariusz

wychowanie fizyczne

17.

Proksza-Nowak Justyna

kształcenie zintegrowane

18.

Slawik Ewa

język niemiecki

19.

Ks. Staniek Damian

religia

20.

Walendzik Wiesław

przyroda, technika, wychowanie do życia w rodzinie

21.

Wesoły Ewa

kształcenie zintegrowane

22.

Wesoły Ewa

kształcenie zintegrowane